Oriënterend bodemonderzoek

Bodemonderzoek – Bodemdecreet

Bodemonderzoek is geen doel op zich. Wel is het een middel om efficiënt te voldoen aan alle wettelijke eisen conform het Bodemdecreet. Deckers milieubeheer biedt oplossingen voor bedrijven en particulieren. Wij mikken op een maximaal rendement en een minimale hinder.

Oriënterend bodemonderzoek

De wettelijke verplichting begint doorgaans bij een oriënterend bodemonderzoek. Hierbij wordt het onderzoek gefocust op de risicolocaties om na te gaan of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging.

Overdracht delen van percelen

Sinds 1 juli 2010 zijn er bijzondere bepalingen van kracht indien u een deel van een kadastraal perceel wenst over te dragen waarbij het volledige perceel gekend staat als ‘risicogrond’. Afhankelijk van de historiek, de oppervlakte van het over te dragen deel en de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken, zijn verschillende stappen mogelijk. Deckers Milieubeheer heeft hierin een ruime ervaring en kan u hierbij – veelal in samenspraak met uw notaris – bijstaan.

Vrijstelling onderzoeksplicht

Begin 2018 werd een wijziging aan het Bodemdecreet doorgevoerd, waardoor er ook een verplicht onderzoeksmoment is ingevoerd voor nog niet onderzochte terreinen met potentieel verontreinigde gronden. Hieraan gekoppeld is echter ook een mogelijk vrijstelling van onderzoeksplicht ingevoerd voor particulieren die aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Deckers Milieubeheer kan u bijstaan bij het onderzoek naar deze mogelijkheid en desgevallend het doorlopen van de vrijstellingsprocedure.

Wat als er verontreiniging wordt aangetroffen?

Indien er bij de uitvoering van het oriënterend bodemonderzoek een verontreiniging wordt aangetroffen, kan het, afhankelijk van de aard, oorzaak en ernst van deze verontreiniging, noodzakelijk zijn om verder onderzoek uit te voeren in een “beschrijvend bodemonderzoek”. Deckers Milieubeheer kan hiertoe beroep doen op zijn moederbedrijf Artemis Milieu, waarmee reeds jaren naadloos wordt samengewerkt.

Wil u meer informatie?

Neem dan zeker contact op met ons.